Skip to main content

SMV Pro Rådgiverpakker

Det kendetegner mange familievirksomheder, der er modne til generationsskifte, at ejerlederen for sent erkender, hvilken rådgivning ejerlederen og virksomheden har behov for.

Gennem SMV Pro Rådgiverpakkerne får ejerlederen hjælp til håndteringen af de ledelsesmæssige og økonomiske aspekter af et ejerskifte. Det sker gennem et skræddersyet forløb med håndplukkede og kvalificerede rådgivere.

Jeg er godkendt af Erhvervshus Sydjylland, Fyn, Sjælland og Hovedstaden til at gennemføre denne rådgivning med 50% tilskud fra EU´s Socialfond og Fond for Regionaludvikling.

Hvad er SMV Pro?

Projektet SMV PRO omhandler professionalisering i små og mellemstore virksomheder. Bag SMV PRO står Danmarks seks Erhvervshuse, SMVdanmark og Center for Ejerledede Virksomheder under Copenhagen Business School. Indsatsen er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Formålet med projektet er at øge små og mellemstore virksomheders konkurrencekraft og vækst igennem professionalisering.  Projektets målgruppe er danske ejer- og familielede små og mellemstore virksomheder, der er 3 år eller ældre og har mellem 3 og 50 ansatte.  Indenfor denne målgruppe henvender projektet sig primært til:

 • virksomheder, der står over for et generationsskifte inden for de næste 10 år og ønsker at komme vækstparat ud på den anden side, eller til
 • ejerledere, som ønsker at omstrukturere sin virksomhed for at professionalisere den.

Virksomhederne tilbydes i projektet individuel sparring af en erfaren forretningsudvikler. Dertil får virksomhederne efter behov mulighed for yderligere rådgivning samt deltagelse i workshops og netværksarrangementer. I et efterfølgende rådgivningsforløb tilbydes virksomhederne medfinansiering til rådgivning fra konsulenter med ekspertviden indenfor professionalisering og ejerskifte i SMV’er. Målet med SMV PRO er at sikre vækst i små og mellemstore ejer- og familieledede virksomheder ved at tilføre viden og rådgivning om professionalisering til ejerledere og understøtte virksomhedernes professionaliseringsproces med relevant sparring og viden.

Indhold af pakkerne

Forløbet skræddersys til din og virksomhedens specifikke situation. Jeg gennemfører processen i tæt samarbejde med dig som ejerleder og eventuelle udvalgte nøglepersoner i virksomheden.

Forløbet afsluttes med en Udviklingsplan for nuværende og 3 efterfølgende regnskabsår.

Pakke 1

Ledelsesmæssige aspekter i ejerskiftet

I pakke 1 får du professionel og fortrolig rådgivning til, hvordan du bliver klar til at lede et ejerskifte, så både du og virksomheden kommer godt videre. En vigtig del af virksomhedens værdi er den viden, du sidder med som ejerleder. Gennem min rådgivning vil jeg sikre, at den viden bliver tilgængelig for en køber.

Forløbet indeholder typisk

  • Klarhed over dine forventninger og mål for et ejerskifte
  • Hjælp til at beskrive din virksomhed og dokumentere dens værdi for potentielle købere
  • Overvejelse og afklaring om forskellige købere, hvad enten det er et familiemedlem, en medarbejder, der måske overtager virksomheden gradvist eller du skal finde en køber udefra.
  • Plan for gennemførsel af et ejerskifte eller glidende ejerskifteforløb

Pakke 2

Økonomiske aspekter i ejerskiftet

I pakke 2 fokuseres på den økonomiske side af salget af virksomheden. Jeg vil i rådgivningen lægge vægt på at gøre virksomheden klar til ejerskiftet, herunder foretage en værdiansættelse baseret på forventninger til fremtiden.
 

Forløbet indeholder typisk

  • Analyse af markedet for køberemner
  • Afklaring om værdiansættelse i SMV-markedet
  • Salgsprospekt for din virksomhed
  • Glidende økonomiske ejerskiftemodeller
  • Planlægning af forhandling med potentielle købere, så du får den bedst mulige salgsproces.
  • Forberedelse til, hvordan virksomheden kan afslutte en handel.

Krav for deltagelse

  • SMV med CVR-nummer i region Sydjylland, Fyn, Sjælland eller Hovedstaden
  • Virksomheden skal være minimum 3 år gammel og have mindst 3 ansatte årsværk
  • Forløbet skal være påbegyndt senest den 1. september 2022 og afsluttet senest den 31. december 2022

Udviklingsplan – hvad er det?

Ved afslutningen af forløbet skal virksomheden aflevere en udviklingsplan, der skal indeholde.

Virksomhedsbeskrivelse med en kort beskrivelse af virksomheden og den nuværende situation. Beskrivelsen vil omhandle den overordnede forretningsmodel samt de interne og eksterne faktorer, der påvirker den nuværende virksomheden og dens fremtidige udvikling de kommende 3 – 4 år.

Beskrivelse af formål med at deltage i SMV PRO. Hvad er visionen for virksomhedens situation 3 til 4 år frem, og hvilke ledelsesmæssige og økonomiske aspekter ved et ejerskifte er det, som man ønsker kortlagt med henblik på udvikling af aktivitetsplaner for de enkelte indsatsområder.

Udviklingskortet er et overbliksværktøj, der viser virksomhedens overordnede vision (3 år fra nu) og vækstmål samt hvilke aktiviteter og handlinger, der skal gennemføres for at nå vision og vækstmål.

Aktivitetsplaner er detaljerede beskrivelser af udvalgte aktiviteter, som er centrale for at nå vision og vækstmål.

Vækstmål og vækstrater er den operationelle beskrivelse af den indflydelse, som den forventede udvikling i henhold til aktivitetsplanerne vil få på virksomhedens nøgletal i år og de næste 3 år. Som minimum skal beskrives den forventede udvikling i årsomsætningen, eksportomsætningen og antal ansatte (opgjort i årsværk).

Endelig skal udviklingsplanen indeholde en overordnet beskrivelse af Rådgiverkøb. Virksomheden skal beskrive, hvordan de indkøbte ydelser fra rådgiveren har styrket virksomhedens evne til at nå den vision og de vækstmål, der er beskrevet i udviklingsplanen.

Pris og vilkår

Hver pakke har en økonomisk ramme på 50.000 kr., og dermed en samlet ramme for begge pakker på 100.000 kr.

Du betaler i første omgang selv for rådgiverkøbet og får efterfølgende 50 pct. af regningen dækket af dit regionale Erhvervshus. Man kan sagtens vælge begge pakker.

Der er et deltagergebyr på 5 procent af det samlede rådgiverkøb, der skal betales til Erhvervshuset.

Procesbeskrivelse

  • Hvis du har interesse for en eller begge pakker, skal du rette henvendelse til mig.
  • Jeg vil præsentere dig for indholdet af Udviklingsplanen, som skal udarbejdes ved afslutningen af forløbet, og for det detaljerede indhold af de to pakker.
  • Vi laver i samarbejde en proces- og formålsbeskrivelse for forløbet.
  • Erhvervshuset forestår screening af virksomheden og gennemgår procesdokumenterne, der skal godkendes og underskrives inden ansøgning
  • Virksomheden sender ansøgningen og udpeger mig som rådgiver. Ansøgningen sendes til det regionale Erhvervshus. Ansøgningen skal godkendes, inden forløbet kan gå i gang.
  • Erhvervshuset kvitterer med et tilsagn og fakturerer et deltagergebyr på 5% af rådgivningshonoraret. Herefter kan forløbet påbegyndes.
  • Ved afslutningen af forløbet skal Virksomheden indsende en færdig udviklingsplan samt en udbetalingsanmodning til Erhvervshuset. Udbetalingsanmodningen vedlægges min faktura. Virksomheden skal have betalt rådgivningshonoraret, inden der kan modtages tilskud.
  • Erhvervshuset udbetaler tilskud, når dette er endeligt godkendt af Erhvervsstyrelsen. Der går typisk 8 – 10 måneder fra indsendelse af anmodningen til tilskuddet udbetales.

Kontakt Ejerrådgiveren

Søren Rishøj

Glæder mig til at høre fra dig!