Skip to main content

Forretningsbetingelser

Anvendelse

Efterfølgende forretningsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler som Rishøj Ejerrådgivning v/Søren Rishøj, CVR-nummer 41 75 13 20, (”RER”) indgår om levering af rådgivningsydelser til erhvervskunder (”Kunden”) uanset karakter og omfang.  

Aftalegrundlag 

Betingelserne udgør sammen med en rådgivningsaftale (”Aftalen”) det samlede aftalegrundlag mellem Parterne. Ændringer af og tillæg til Aftalen er kun gældende, hvis Parterne har aftalt dem skriftligt. 

Rettigheder og forpligtelser 

RER udfører virksomhedsrådgivning som selvstændig erhvervsdrivende. Aftalen skaber således ikke noget arbejdsgiver-/arbejdstagerforhold mellem RER  og Kunden. RER og dennes ansatte kan derfor ikke betragtes som ansatte i et arbejdstagerforhold med Kunden som arbejdsgiver.  
 
RER er ikke berettiget til at indgå bindende aftaler på vegne af Kunden, eller på anden måde forpligte Kunden uden at dette er bemyndiget ved fuldmagt fra tegningsberettigede for selskabet. 
 
RER skal udføre ydelserne til den aftalte tid, på en fagmæssigt korrekt måde og i den kvalitet, som kan forventes af en rådgiver med den baggrund og erfaring, som RER har tilkendegivet at besidde. Rådgivningsydelser tilrettelægges og udføres af RER inden for rammerne af Aftalen. 
 
RER fastlægger selv arbejdstiden under hensyntagen til rådgivningsydelsernes art og omfang, samt Kundens behov. RER skal i videst muligt omfang tilrettelægge udførelsen af ydelserne således, at ferie og andet fravær ikke forhindrer opfyldelse af Aftalen. RER er således forpligtet til så tidligt som muligt at oplyse om de perioder, hvor udførelsen af ydelserne ikke er mulig, grundet ferie eller andet fravær. 
 
Det påhviler RER at overholde alle relevante love, regler og bekendtgørelser under leveringen af ydelserne. Aftalen begrænser ikke RERs adgang til at udføre arbejde for andre under Aftalens løbetid. Der henvises i den forbindelse til afsnittet om tavshedspligt nedenfor. 
 
Kunden skal give RER adgang til de oplysninger og data i øvrigt, der rimeligvis må anses for nødvendige for udførelse af rådgivningsydelserne. Herunder kan der træffes særskilt aftale om, at RER kan tildeles autorisation til SKAT, adgang til at forespørge på depoter og konti hos Kundens bankforbindelser samt tildeles rettigheder med adgang til Kundens finanssystem med henblik på udførelse af de aftalte rådgivningsydelser.  

Honorarforhold og betaling 

Honoraret for udførelse af rådgivningsydelser og vilkår for fakturering fremgår af Aftalen. Faktura fremsendes digitalt med afregning til den anviste bankkonto indenfor den anførte betalingsfrist.  
 
Hvis Kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som RER er uden ansvar for, har RER ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. 
 
Refusion af udlæg til kørsel, og eventuelle andre udlæg i forbindelse med udførelsen af rådgivningsydelser, sker i henhold til Aftalen.

Fortrolighed 

RER har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad der erfares under udførelsen af arbejdet for Kunden, og skal behandle sådanne oplysninger som fortrolige. Tavshedspligten omfatter ikke oplysninger, der er blevet offentligt tilgængelige eller almindelig kendt. Tavshedspligten gælder også efter ophør af Aftalen. 
 
Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge RERs materialer, metoder, værktøjer, erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke i forvejen er offentligt tilgængelige.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Søren Rishøj har, som medlem af FSR – Danske Revisorer, tegnet forsikring for rådgivningsansvar med en forsikringssum på kr. 2.500.000. I forbindelse med opgaver som medlem af erhvervsvirksomheders bestyrelse har RER tegnet bestyrelsesansvarsforsikring for Søren Rishøj hos Board Assure for personligt erstatningsansvar for formuetab med en forsikringssum på kr. 5.000.000.  
 
RERs og Søren Rishøjs eventuelle erstatningsansvar overfor Kunden er begrænset til det samlede honorar opgjort i henhold til Aftalen 
 
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalen er RER ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Hvidvask- og persondatapolitik

RER behandler og opbevarer en række personoplysninger om Kunden, der i omfang og indhold varierer alt efter opgaven. Oplysningerne omfatter sædvanligvis blandt andet: 
Indhentet dokumentation i henhold til Hvidvaskloven identifikation af kunde- og ejerforhold 
Stamoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CPR og CVR-nummer 
Skatteoplysninger vedrørende indkomst- og formueforhold 
Oplysninger vedrørende Kundens økonomiske og regnskabsmæssige forhold 
Oplysninger vedrørende Kundens medarbejdere, leverandører og forretningsbetingelser m.v.  
 
RER behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. RER efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering). 
 
RER er dataansvarlig for de indsamlede data. Persondata opbevares på et eksternt datalager hos RERs it-leverandør under forsvarlig sikkerhed og kontrol. RER har indgået databehandleraftale med den eksterne it-leverandør og fører kontrol med dennes overholdelse af databehandleraftalen. 
 
RER opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Personoplysninger relateret til ophørte kundeforhold slettes som udgangspunkt senest 5 år efter kunde-forholdets ophør. 
 
RER videregiver, sælger eller overdrager ikke oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.  
 
Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Søren Rishøj på sr@ejerraadgiveren.dk.

Underretningspligt

RER er registreret i henhold til Hvidvaskloven som virksomhedsopretter. RER er derfor pålagt underretningspligt, såfremt der konstateres overtrædelser af Selskabsloven. I de tilfælde hvor en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes, er RER forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet (SØIK).

Misligholdelse og tvister

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret. Såfremt en af Parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, er den anden Part berettiget til at hæve aftalen med umiddelbar virkning og kræve eventuel erstatning efter dansk rets almindelige regler. 
 
Enhver tvist udspringende af aftalen skal først søges løst i mindelighed og derefter i henhold til dansk rets almindelige regler. Såfremt forholdene ikke kan løses i mindelighed, kan hver af Parterne indbringelse uoverensstemmelsen for de danske domstole med Byretten i Esbjerg som værneting.